Philippine Bible Society

Scriptures Saturday

Kahit meron akong gift na mag-preach ng mensahe galing sa Diyos, at kaya kong intindihin lahat ng mga secrets at alam ko lahat ng bagay, at kahit meron akong faith na kayang maglipat ng mga bundok, pero kung wala naman akong pagmamahal, wala akong kwenta.
-1 Corinthians 13:2, Pinoy Version (PVNT)

Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya’t walang sinumang makakapagmalaki sa harap ng Diyos.

-1 Corinto 1:27-29, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)