Philippine Bible Society

SATURDAY Scriptures

Pero ang tauhang hindi alam ang gusto ng amo nya, kahit magkamali, magaan lang ang parusa. Malaki ang iri-require sa taong malaki ang tinatangap, at mas malaki ang iri-require sa taong tumatanggap ng mas malaki pa.
-Luke 12:48, Pinoy Version (PVNT)
Isang pusong tapat sa aki’y likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
-Mga Awit 51:10, Magandang Balita Biblia (MBBTAG)