Philippine Bible Society

SATURDAY Scriptures

My children, our love should not be just words and talk; it must be true love, which shows itself in action.
-1 John 3:18, Good News Translation (GNT)

Pinansan ni Christ dun sa krus ang mga kasalanan natin para makalaya tayo sa kasalanan at mamuhay tayo na ginagawa kung ano ang tama. Dahil sa mga sugat nya kaya tayo gumaling.
-1 Peter 2:24, Pinoy Version (PVNT)