Philippine Bible Society

Saturday Scriptures

But you, man of God, avoid all these things. Strive for righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness.
-1 Timothy 6:11, Good News Translation (GNT)

Sinabi ni Jesus, “Sige, makakita ka! Pinagaling ka ng pananalig mo.” Nakakita agad ang bulag at sumunod kay Jesus habang nagpapasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, pinuri nilang lahat ang Diyos.
-Luke 18:42-43, Pinoy Version (PVNT)