Philippine Bible Society

Saturday Scriptures

“Ako ang Alpha at ang Omega,” sabi ng Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat, sya ang ngayon, noon, at ang darating.
Revelation 1:8, Pinoy Version (PVNT)