Philippine Bible Society

Prayer Sunday

Sikapin nyong mamuhay na kasundo nyo ang lahat at mamuhay kayo nang banal, kasi kung hindi, di nyo makikita ang Panginoon.
-Hebrews 12:14, Pinoy Version (PVNT)