Philippine Bible Society

Saturday Scriptures

Instead, let justice flow like a stream, and righteousness like a river that never goes dry.
-Amos 5:24, Good News Translation (GNT)

Kaya nga, hindi pwedeng hatulan ngayon ang mga nakipag-isa na kay Christ Jesus. Kasi ang batas ng Espiritu na nagbibigay sa atin ng buhay, dahil sa pakikiisa natin kay Christ Jesus, ang nagpalaya sa akin sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan.
-Romans 8:1-2, Pinoy Version (PVNT)