Philippine Bible Society

Scriptures Saturday

But if any of you lack wisdom, you should pray to God, who will give it to you; because God gives generously and graciously to all.
-James 1:5, Good News Translation (GNT)
Sinabi ni Jesus, “Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman.”
– Juan 6:35, Magandang Balita Biblia (MBB)

#SpreadHopeNotFear #BayanihanCampaign #BiblesForFrontliners